Tarantis Outdoor Events

Algemene bedrijfsvoorwaarden - ABV

1. De totstandkoming van een contract
1.1 Camps en Outdoor Events
Door aanmelding voor een aktiviteit en de bevestiging daarvan door Taranis Outdoor Events of een gevolmachtigde partner komt een contract tot stand. De aanmelding geldt als bevestigt, zodra de boeking bevestigd is, en de daaraan verbonden aanbetaling, overeenkomstig de regelingen onder punt 2 werd voorgenommen. Aanmeldingen worden door Taranis Outdoor Events of door de door ons bevolmachtigde partner op volgorde van binnenkomst aangenomen en afgewikkeld.
2. Betaling 2.1 Camps en Outdoor Events
De kosten voor het event en verbonden aan de boeking zijn na ontvangst van de bevestiging te voldoen. Daarvoor is een betalingstermijn van 8 werkdagen na ontvangst van onze boekingsbevestiging voorzien. Volgt binnen de gestelde periode van 8 dagen geen betaling of hebben wij in deze periode geen bewijs van betaling ontvangen, vervalt de aanspraak op de reservering. Een betalingsregeling is uitsluitend na voorafgaand overleg en een schriftelijke overeenkomst mogelijk.
3. Ontbinding van het contract 3.1 Camps en Outdoor Events
a)Taranis Outdoor Events kan het contract eenzijdig ontbinden,
• in geval het minimum aantal deelnemers aan een event niet kan worden bereikt.
• in geval dat de voor Taranis Outdoor Events verantwoordelijk organisator(in) of begeleider/begeleidster door omstandigheden, die niet binnen het verantwoordelijkheidsbereik van Taranis Outdoor Events vallen (b.v. ziekte of ongeval), verhinderd is.
3.1.1 Afmelden of terugtreden van deelname aan een camp of event:
Een afmelding of het terugtreden van deelname aan een camp of event moet ten allen tijden schriftelijk - per post of email plaatsvinden en door Taranis Outdoor Events eveneens schriftelijk worden bevestigt. Daarbij gelden de volgende bepalingen:
Bij het terugtreden of omboeken van deelname aan een event tot 14 dagen voor begin van het camp of het event:
Taranis Outdoor Events behoudt een onkostenvergoeding van 25% van het boekingsbedrag. Bij reeds volledig betaalde boekingen wordt het boekingsbedrag, onder aftrek van genoemde onkosten, terugbetaald.
Bij het terugtreden of omboeken van de deelname aan een event binnen 14 dagen voor begin van het camp of event:
Indien u in staat bent een plaatsvervangend deelnemer/ster te vinden of indien er een plaatsvangend deelnemer of deelneemster van de wachtlijst gevonden kan worden, betaald Taranis Outdoor Events u uw bijdrage onder behoudt van 10% onkostenvergoeding terug. Vindt u geen plaatsvervangend deelnemer of deelneemster en slaagt Taranis Outdoor Events eveneens niet in het vinden van een plaatsvervangend deelnemer of deelneemster, bent u verplicht, de volledige kosten voor deelname te voldoen. Dit geldt ook voor kortstondige afzeggingen in verband met ziekte of andere redenen.
b) Afzegging door het deelnemersgezelschap.
Afzegging door het gehele deelnemersgezelschap:
In geval dat de deelnemers/sters niet op de afgesproken termijn verschijnen, of in geval dat de afspraak na het totstandkomen van een contract en na het voldoen van de aanbetaling wordt afgelast en er geen alternative datum afgesproken wordt, behoudt Taranis Outdoor Events de volledige aanbetaling als onkostenvergoeding.
Afzegging door individuele deelnemers of deelneemsters: De hoogte van het contractueel vastgelegde deelnamebedrag blijft onaangetast, ongeacht of individuele deelnemers of deelneemsters hun deelname afzeggen.

4. Bevestiging van deelname
Op verzoek overhandigen wij u graag een bevestiging van deelname op voorwaarde dat tenminste 80 % van de cursusuren werd deelgenomen.
5.Auteursrecht
Video- en/of audioopnamen tijdens de aktiviteiten zijn principieel niet geoorloofd. Indien leermateriaal ter beschikking wordt gesteld is de verveelvoudiging van de materiaal ongeacht de wijze waarop, uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming door Taranis Outdoor Events.
6. Aansprakelijkheid
De deelname aan een aktiviteit van Taranis Outdoor Events volgt ten allen tijden op eigen risiko. Het risiko van schade aan kledingstukken en andere voorwerpen die door de deelnemer / deelneemster zelf zijn meegebracht ligt uitsluitend bij deelnemer / deelneemster zelf.
De deelnemer of deelneemster ist verplicht, voorhandene allergieen, lichamelijke of psychische gebreken, ziekten en dergelijke, die ofwel overige deelnemers of deelneemsters danwel zichzelf in gevaar kunnen brengen, vóór begin van de aktiviteiten te melden.
Een aansprakelijkheid vanzijde Taranis Outdoor Events voor eventuele schade in welke vorm dan ook, ongeacht op grond van welke rechtsgrond zij ook in aanspraak genomen worden, ist uitsluitend begrenst tot die gevallen, waarin Taranis Outdoor Events schuldig bewezen wordt aan opzet of grove nalatigheid.

7. Aanbodsinhoud
De inhoud van het aanbod van de Taranis Outdoor Events aktiviteiten kan worden ontnomen aan de beschrijving van genoemde aktiviteiten in het internet op de website van Taranis Outdoor Events
(www.taranis-outdoor.de).

8. Gegevensbescherming
Wij slaan uw gegevens op en verwerken deze, overeenkomstig de regels van het Bundesdatenschutzgesetz, uitsluitend ten behoeve van afrekeningen, informatie- en advertentiedoeleinden van Taranis Outdoor Events. Het doorgeven van uw gegevens aan derden vindt principieel niet plaats.